تماس با ما

شماره تماس های ضروری برای ارتباط با کانون بازنشستگان
تلفن 37252866 و 5-37234763

شماره تماس های ضروری برای ارتباط با قسمت پشتیبانی اینترنتی سایت بازنشستگان
تلفن 37247574 - 37258203

آدرس کانون بازنشستگان : مشهد بلوار قرنی 35 ، پلاک21